هوای پایتخت برای چهارمین روز متوالی در شراط سالم قرار گرفت

فیلمبرداری فیلم ایرانی در ترکیه به پایان رسید
شاخص کیفیت هوای پایتخت با شاخص 55 در شرایط سالم قرار دارد.

فیلمبرداری فیلم ایرانی در ترکیه به پایان رسید