آل‌اسحاق: خدا وکیلی از مریخ نمی‌خواهیم کاندیدا بیاوریم

فهرست یارانه ۱۱ میلیارد تومانی مطبوعات منتشر شد
آل‌اسحاق می‌گوید: اصولگراها مشکل شان عدم انسجام و حدت نظر است یعنی اجتهاد زیاد است و هر کسی خود را مجتهد تمام می‌داند.

فهرست یارانه ۱۱ میلیارد تومانی مطبوعات منتشر شد