بازیگر «هزار دستان» مهمان امشب «خندوانه»

فسخ واگذاری بلوک ۵۰ درصدی مخابرات به کجا رسید؟
پرویز پورحسینی، مهمان امشب برنامه «خندوانه» است.

فسخ واگذاری بلوک ۵۰ درصدی مخابرات به کجا رسید؟