برای مادرم ؛ امیرۀ آسمان

فروش ۹۱۵ هزار هدست واقعیت مجازی پلی‌استیشن سونی
بعد از تو ، نباید آفتاب بر می آمد و ماه می تراوید ؛ دیگر آسمان را نیازی به آنها نبود و هنوز هم نیست ، که تو آنقدر تابناک هستی

فروش ۹۱۵ هزار هدست واقعیت مجازی پلی‌استیشن سونی