دیدار اعضای خانه کشاورز با مدیرعامل آب منطقه ای لرستان

فروش و تولید جهانی شرکت نیسان از ماه آوریل ۲۰۱۶ تا مارس ۲۰۱۷ رکورد ثبت کرد
اعضای خانه کشاورز صبح امروز با مدیر عامل شرکت آب منطقه ای لرستان دیدار کردند.

فروش و تولید جهانی شرکت نیسان از ماه آوریل ۲۰۱۶ تا مارس ۲۰۱۷ رکورد ثبت کرد