باوجود ترکیه،صادرات لرستان در قطر خریداری ندارد!

فرهاد مجیدی سر بازیکن مظلومی هم به مشکل خورد!
با توجه به تحریم ها و تاریک شدن روابط تجاری قطر با کشورهای عربستان و امارات متحده این کشور از لحاظ تامین شماری از محصولات وارداتی در تنگنا قرار گرفته و از ایران تقاضای تامین محصولات کرده است. می‌توان بازار این کشور را به عنوان فرصتی مغتنم در جهت صادرات باکیفیت از استان لرستان در نظر گرفت.

فرهاد مجیدی سر بازیکن مظلومی هم به مشکل خورد!