پروژه‌های نیمه تمام مناطق نفتخیز سرعت می‌گیرد

فراخوان نوازندگی برای اهریمن
مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب بر ضرورت تسریع پروژه های نیمه تمام و تکمیل و راه اندازی پروژه های بالای ۹۰ درصد تاکید کرد.

فراخوان نوازندگی برای اهریمن