سوسک های چوب خوار و فتیله نارنجی به جان صنوبرهای شیراز افتادند

فارس به اندازه 8 سال کمبود باران دارد
«خبرجنوب» نوشت: فاز دوم بوستان نماز با 70 درصد پیشرفت در آینده نزدیک به بهره برداری می رسد.

فارس به اندازه 8 سال کمبود باران دارد