۱۴جسد حادثه تروریستی حله شناسایی شدند/ اسامی شهدا

عکس| ولایتی و فیدل کاسترو در ایام جوانی
مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران از شناسایی ۱۴جسد حادثه تروریستی حله خبر داد.

عکس| ولایتی و فیدل کاسترو در ایام جوانی