حساب توییتر دفتر رهبر انقلاب به زبان فارسی راه‌اندازی شد

عکس | هم‌نشینی مطهری، سیدحسن خمینی، عارف و معاون رییس قوه قضاییه در یک مراسم
انتخاب نوشت: حساب توئیتر دفتر رهبر انقلاب به زبان فارسی راه اندازی شد.

عکس | هم‌نشینی مطهری، سیدحسن خمینی، عارف و معاون رییس قوه قضاییه در یک مراسم