بازی ابلهانه ترامپ و تدبیر و امید ایران

عکس | نخستین روزنامه ایران در سال ۱۲۱۶
محمود خاقانی*

عکس | نخستین روزنامه ایران در سال ۱۲۱۶