عکس | پیام اینستاگرامی کلینتون بعد از رای دادن: روز انتخابات مبارک!

عکس | لحظه‌ای که ترامپ رای خود را روی برگه نوشت
هیلاری کلینتون بعد از انداختن رای خود به صندوق رای در پیامی اینستاگرامی نوشت: روز انتخابات مبارک!

عکس | لحظه‌ای که ترامپ رای خود را روی برگه نوشت

ارتقا اندروید