شهرداری کم از شهریاری نیست

عکس | ضربه شدید کامیون در شرق تهران پرشیا را در هم پیچید
پس از 12 سال، و با گذر از پیچ و خم های فراوان شایعات و تصمیم گیری سرانجام سکان اداره شهر تهران به دست ناخدای دیگری افتاد. به تعبیر دیگر سکان این کشتی عظیم از دست سرداری جوان و پر انرژی به دست کهنسالی با تجربه که در حوزه های نظری و علمی کار کرده است قرار گرفته؛ همچنانکه ریاست شورای شهر تهران هم از مهندسی به مهندس دیگر با اختلاف سنی تقریبا بر عکسِ شهرداران جابه جا شده است.

عکس | ضربه شدید کامیون در شرق تهران پرشیا را در هم پیچید