عکس دستجمعی هنرمندانی که در مدرسه شهدای رسانه رای دادند

عکس | شکار ایرباس A330-200 هما در آسمان تبریز!
هدیه تهرانی، مجید مظفری و دخترش نیکی و پرستو گلستانی از جمله هنرمندانی بودند که در حوزه مدرسه شهدای رسانه در بلوار کریمخان رای خود را به صندوق انداختند.

عکس | شکار ایرباس A330-200 هما در آسمان تبریز!