توزیع وقت، مهارت و تخصص

عکس | سفیرآلمان سوار بر نیسان آبی!
حامد قدوسی *

عکس | سفیرآلمان سوار بر نیسان آبی!