چگونه امام علی(ع) دین و دانش را در منطقه یمن گسترش داد؟

عکس دیده نشده از شهید آوینی در جوانی
یمن یکی از مناطقی است که عثمان یک نسخه مصحف خود را به‌عنوان مصحف امام به آنجا فرستاد.

عکس دیده نشده از شهید آوینی در جوانی