خطر نفت آمریکا بیخ گوش اوپک/ نشست ها تکرار می‌شود

عکس| جشن تولد ولی شیراندامی
طرح کاهش سقف تولید و مهار مازاد عرضه در بازار جهانی نفت خام، اگر شکست نخورده باشد، حداقل در دستیابی به اهدافی که برای آن طراحی شده بود ناکام باقیمانده است.

عکس| جشن تولد ولی شیراندامی