صنعت بازیافت و فرصت های مغفول آن در ایران

عوارض مالیات بر ارزش افزوده شهرداری کلانشهرها کاهش می یابد
با توجه به ارزش های اقتصادی و زیست محیطی زباله ها آنرا طلای کثیف می نامند. در کشور سویس حدود ٥٢٪‏ ، اتریش ٥٠٪‏ ، آلمان٤٨٪‏ ، هلند ٤٦٪‏ ، نروژ٤٠٪‏ ، سوئد٣٤٪‏ ، امریکا٣٢٪‏ و دانمارک ٣١٪‏ از زباله های تولید شده را بازیافت می کنند و مابقی آنرا نیز کمپوست و کود می کنند اما در ایران تنها ٥٪‏ از زباله ها بازیافت و مابقی معدوم می گردد. در دنیا روزانه ٥.٥ میلیون تن زباله تولید می شود که سهم ایران در هر روز حدود ٤٥ هزار تن است.

عوارض مالیات بر ارزش افزوده شهرداری کلانشهرها کاهش می یابد