فهرست آثار متقاضی حضور در جشنواره فجر / حضور پُررنگ فیلم‌های آپارتمانی

علم‌الهدی:مهندس و دکتر بی‌دین ساختن، راحت‌تر ازساختن آخوند بی‌دین است/دانشگاه باید بصورت مسجد در آید
تابناک نوشت: فیلم‌های آپارتمانی حضوری پُر‌رنگ در مرحله بازبینی جشنواره فیلم فجر دارند.

علم‌الهدی:مهندس و دکتر بی‌دین ساختن، راحت‌تر ازساختن آخوند بی‌دین است/دانشگاه باید بصورت مسجد در آید