برنامه های اداره کل استاندارد لرستان در هفته استاندارد

عقد دو تفاهم‌نامه واحدهای صنعتی لرستان با شرکت بایوتک جانگ جین از کره جنوبی
مدیرکل استاندارد استان لرستان برنامه های اداره کل را در هفته استاندارد تشریح کرد.

عقد دو تفاهم‌نامه واحدهای صنعتی لرستان با شرکت بایوتک جانگ جین از کره جنوبی