جلسه شورای مشارکتهای مردمی در خصوص تامین زمین خانوارهای دو عضو معلول فاقد مسکن و زمین درآمل

عقد تفاهم نامه همکاری بین دهیاری ها و مراکز جهاد کشاورزی بابل
معاون مشارکت های مردمی ومراکز غیر دولتی بهزیستی استان گفت: هدف برگزاری این جلسه،تامین زمین به خانوارهای 2 عضو معلول فاقد مسکن و زمین برای ساخت مسکن در شهرستان آمل است.

عقد تفاهم نامه همکاری بین دهیاری ها و مراکز جهاد کشاورزی بابل