تصاویر | بازدید پرنس چارلز از شهر زلزله زده آماتریجه ایتالیا

عشق یک نویسنده به ستاره سینما روی صحنه تئاتر
در گزارش زیر پرنس چارلز ولیعهد بریتانیا را در حال بازدید از شهر زلزله زده آماتریجه ایتالیا مشاهده می‌کنید.

عشق یک نویسنده به ستاره سینما روی صحنه تئاتر