مستندهایی که به یاری موسیقی نواحی می‌آیند

عده ای به هر اقدام دولت در حوزه زنان و خانواده، برچسب فمنیستی می زنند
علیرضا قاسم‌خان، معاون پژوهشی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی معتقد است ثبت آثار موسیقی نواحی توسط فیلم‌های مستند یک گنجینه و حافظه تاریخی از موسیقی به وجود می‌آورد.

عده ای به هر اقدام دولت در حوزه زنان و خانواده، برچسب فمنیستی می زنند