مراجعه ۳۳ هزار نفر به بیمارستان صحرایی مرز شلمچه

عدالت جنسیتی در کشور مغفول مانده است
مهر نوشت: رئیس دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آبادان گفت: طی ۲۰ روز گذشته قریب به ۳۳ هزار نفر به بیمارستان صحرایی دانشکده علوم پزشکی آبادان مستقر در مرز شلمچه مراجعه کرده اند.

عدالت جنسیتی در کشور مغفول مانده است