تامین 100 درصد سورگوم بذری کشور در استان اردبیل

ظرفیت های بالای ایران پس از برجام مورد توجه سرمایه گذاران کشورها قرار گرفته است
100 درصد سورگوم بذری و بیش از 80 درصد بذر ذرت هیبرید کشور در استان اردبیل تامین می‌شود.

ظرفیت های بالای ایران پس از برجام مورد توجه سرمایه گذاران کشورها قرار گرفته است