تصاویر | نمایش دیدنی هواپیماها در هفته ناوگان هوایی آمریکا

ظرفیت صنعت نساجی در اشتغال‌زایی
نمایش هوایی دیدنی هواپیماهای نیروی هوایی آمریکا همزمان با هفته ناوگان هوایی آمریکا، در منطقه خلیج سان فرانسیسکو برگزار شد.

ظرفیت صنعت نساجی در اشتغال‌زایی