اقدامات اجرایی دولت عراق ضد همه‌پرسی

ظرفیت رسانه و فضاهای فرهنگی می تواند مدافع مطالبات مردمی باشد
مهر نوشت: یک منبع عراقی از آغاز اجرایی شدن مصوباتی که ضد اقلیم به سبب برگزاری همه پرسی وضع شده است، خبر داد.

ظرفیت رسانه و فضاهای فرهنگی می تواند مدافع مطالبات مردمی باشد