تصاویر | گردشگران خارجی در اصفهان

«طپانچه خانم» دو اجرایی می‌شود
درگزارش تصویری زیر حضور گردشگران خارجی در اصفهان را می‌بینید.

«طپانچه خانم» دو اجرایی می‌شود

oxin channel