راهکاری برای آشتی اسطوره‌های پرسپولیس/عابدزاده مهمانی بگیرد!

طغیان رودخانه شهرچای در پی تشدید بارش باران
امیر عابدینی می‌خواهد دایی و کریمی را آشتی دهد.

طغیان رودخانه شهرچای در پی تشدید بارش باران