پدیده و میزان با ساختمان‌سازی خراسان چه کردند؟

طرح پاییزه کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد در استان اصفهان آغاز شد
ایرنا نوشت: ظرف هشت سال اخیر رکود دامنگیر صنعت ساخت و ساز سبب افت رغبت به سرمایه گذاری در این بخش شده بطوری که تعداد صدور پروانه های ساختمانی در خراسان رضوی طی همین مدت 59 درصد کاهش یافته است.

طرح پاییزه کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد در استان اصفهان آغاز شد