برخورد تند مهدی رحمتی با پرسپولیسی‌ترین یار تراکتور

طرح ملی جنگلانه در بندرعباس اجرا شد
مهدی رحمتی و محمد نوری در یک صحنه با هم درگیر شدند.

طرح ملی جنگلانه در بندرعباس اجرا شد