مشکلاتی که شما مطرح کردید؛چرا پارکینگ فرودگاه امام گران شد؟

طرح اکتشاف نفت مغان از طرح های اولویت دار استان است
کاربران مشکلات خود را مطرح کردند.

طرح اکتشاف نفت مغان از طرح های اولویت دار استان است