پرسپولیسی‌ها متعجب از شروع طوفانی منشا

طرح‎های مقابله‎ای بهارستان اجرایی می‎شود؟
مهاجم جدید سرخ‌ها مصاحبه‌های تند و تیزی انجام داده است.

طرح‎های مقابله‎ای بهارستان اجرایی می‎شود؟