انتقام گیری عجیب یک مرد از همسر دوستش،باعث دستگیری داماد در شب عروسی اش شد

ضرورت احداث هتل ورزشی در شهرستان نیر
اعتماد نوشت:هفته پیش زنی به پلیس فتای خراسان رضوی مراجعه کرد‌ و گفت که مرد‌ی ناشناس با تهد‌ید‌ انتشار تصاویر خصوصی او د‌ر فضای مجازی، مبلغی د‌رخواست کرد‌ه و برای د‌ریافت آن د‌ر یکی از خیابان‌های مشهد‌ قرار ملاقات گذاشته است.

ضرورت احداث هتل ورزشی در شهرستان نیر