از انتقال پادگان ها تا گل و بلبلی شدن شهر شیراز

صنایع دستی در ویترین هتل های فارس جا خوش می کنند
«خبرجنوب» نوشت: در عزل و نصب مدیران شهرداری هیچ دخالتی نخواهیم کرد اما بر کار آن ها نظارت می کنیم.

صنایع دستی در ویترین هتل های فارس جا خوش می کنند