سرمایه گذاری در منابع نفت مغان پیگیری می شود

صنایع تبدیلی سیب‌زمینی در اردبیل ۷۲۰ فرصت شغلی ایجاد می‌کند
سرمایه گذاری در منابع نفت مغان پیگیری می شود و با تحقق آن تحول عظیمی در استان را ایجاد خواهد کرد.

صنایع تبدیلی سیب‌زمینی در اردبیل ۷۲۰ فرصت شغلی ایجاد می‌کند