فرهنگ سازی بخشش نذورات برای انجام امور خیرمورد نیاز جامعه

صعود کوهنوردان همدانی به قله آرارت در ترکیه
مهر نوشت: ضروری است بخشش نذورات برای انجام امور خیر از جمله آزادسازی زندانیان جرایم غیر عمد در جامعه فرهنگ‌سازی شود.

صعود کوهنوردان همدانی به قله آرارت در ترکیه