نصب 800 پنل خورشیدی در مناطق عشایرنشین اردبیل

صعود سردار بوکان نماینده آذربایجان غربی در جام حذفی باشگاه های کشور
در حال حاضر در مناطق عشایری استان 305 پنل خورشیدی نصب شده که با برنامه‌ریزی‌های انجام یافته در آینده‌ای نزدیک 800 پنل خورشیدی دیگر نیز نصب می‌شود.

صعود سردار بوکان نماینده آذربایجان غربی در جام حذفی باشگاه های کشور