لبخند قیمت ٥٥ دلاری نفت به اوپک

صدراعظم اتریش: نباید به ترکیه اجازه اخاذی داد
کارشناس ارشد انرژی معتقد است: با حذف مازاد نفت از بازار و همراهی تولیدکنندگان غیراوپک برای کاهش تولید، قیمت نفت به تدریج به دامنه ٥٠ تا ٥٥ دلاری می رسد.

صدراعظم اتریش: نباید به ترکیه اجازه اخاذی داد