بلعیدن سوزن خیاطی توسط دختر بچه بابلی

صبر و انتظار شرکت‌های خارجی برای ورود به ایران در دوران ترامپ
متخصص رادیولوژی بیمارستان آیت ا… روحانی(ره) بابل از بلعیدن سوزن خیاطی توسط یک دختر بچه خبر داد.

صبر و انتظار شرکت‌های خارجی برای ورود به ایران در دوران ترامپ