شبکه توزیع و خط انتقال ۳۶ روستای ماهنشان فرسوده است

شکایت یک شهروند از حمل غیربهداشتی آب معدنی/ خودرو حامل باید مسقف باشد
مدیر امور آب و فاضلاب روستایی شهرستان ماهنشان گفت: شبکه توزیع و خط انتقال ۳۶روستای شهرستان ماهنشان به وسعت۴۰کیلومتر فرسوده بوده و نیاز به اصلاح و بازسازی دارد.

شکایت یک شهروند از حمل غیربهداشتی آب معدنی/ خودرو حامل باید مسقف باشد