جذب بازار اولویت تشکل های بخش کشاورزی کردستان

شکایت عوامل «شهرزاد» از یک رستوران/ عکس
نقش تشکل های بخش کشاورزی در تولیدات پایدار با هدف جذب بازار باید پررنگتر شود و جذب بازار توت فرنگی، باید اولویت اتحادیه توت فرنگی کاران باشد.

شکایت عوامل «شهرزاد» از یک رستوران/ عکس