مقدار640 کیلو گرم انواع فراورده های خام دامی کشف و معدوم سازی شدند

شش تقاطع در شهرکرد به تجهیزات جدید راهنمایی رانندگی مجهز می شوند
سرپرست شبکه دامپزشکی شهرستان لردگان از کشف و معدوم سازی ششصد و چهل کیلوگرم انواع فراورده های خام دامی خبر داد.

شش تقاطع در شهرکرد به تجهیزات جدید راهنمایی رانندگی مجهز می شوند