استعفایی که پذیرفته نشد

شرکت خدمات نفتی آمریکایی با ایران قرارداد بست
شورای مرکزی انجمن عکاسان سینمای ایران استعفای رییس و نایب رییس خود را نپذیرفت و این دو نفر در سمت‌های خود خواهند ماند.

شرکت خدمات نفتی آمریکایی با ایران قرارداد بست