انتصاب مشاور سازمان اداری و استخدامی کشور در امور منابع انسانی

شرکت‌های هواپیمایی منطقه با آسمان ایران چه می‌کنند؟
نماینده مردم یزد در مجلس هشتم، بعنوان مشاور سازمان اداری و استخدامی منصوب شد.

شرکت‌های هواپیمایی منطقه با آسمان ایران چه می‌کنند؟