نداشتن خواب عمیق هم بر شخصیت افراد تاثیر منفی میگذارد هم بر حافظه آنها

شبی که برابر 60 سال اهمیت دارد
«خبرجنوب» نوشت: رئیس مرکز تحقیقات استریولوژی دانشگاه علوم پزشکی شیراز از کشف تاثیر منفی نداشتن خواب عمیق بر حافظه و شخصیت توسط محققان دانشگاه علوم پزشکی شیراز خبر داد.

شبی که برابر 60 سال اهمیت دارد