بحران آب، خودکفایی غذایی در ایران را غیرممکن می‌کند؟

شبنم مقدمی و علی مصفا در اتاق گریم «دِرِساژ»/ عکس
تحقیقی از مجله نیچر توسط ۴ محقق ایرانی، وضعیت بحران آب و کشاورزی را در ایران بررسی کرده است.

شبنم مقدمی و علی مصفا در اتاق گریم «دِرِساژ»/ عکس