تصاویر | محروم‌ترین کارگران کشور چه شغلی دارند؟

شاهنامه خوانی شهرام ناظری برای نخستین بار در شیراز
آجرپزی شغل دائمی نیست و کوره‌های آجرپزی در حاشیه شهر ها معمولا در شش ماه ابتدای سال فعال است. کارگران شاغل در این کوره‌ها از محروم‌ترین کارگران کشور هستند و با توجه به نیم فصل بودن این شغل مزد زیادی دریافت نمی‌کنند.

شاهنامه خوانی شهرام ناظری برای نخستین بار در شیراز