۱۰ درصد مالیات گرفتن از ثروتمندان چند هزار میلیارد تومان خواهد شد؟

سی‌ان‌ان: نزدیک شدن به کرملین، سمی در سیاست خارجی ترامپ است
مشاور اقتصادی رئیس جمهور در همایش سیاست های مالی و مالیاتی ایران گفت: کل هزینه مصرف طبقه ثروتمند جامعه در سال 94 در حدود 157 هزار میلیارد تومان بوده که اگر از این میزان هزینه، تنها 10 درصد مالیات اخذ شود، مالیات متعلقه در حدود 16 هزار میلیارد تومان خواهد بود.

سی‌ان‌ان: نزدیک شدن به کرملین، سمی در سیاست خارجی ترامپ است