عون: روابط لبنان با عربستان مانعی برای روابط نزدیک با تهران نیست

سیم آخر منصوریان در جلسه آنالیز؛ باشگاه صاحب ندارد؟
نسنیم نوشت: رئیس‌جمهور لبنان، پس از سفر به عربستان سعودی گفت روابط نزدیک کشورش با ایران، رقیب دیرینۀ عربستان، نباید مانع برقراری ارتباط با جهان عرب باشد.

سیم آخر منصوریان در جلسه آنالیز؛ باشگاه صاحب ندارد؟